Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa

PERSBERICHT 26 JUNI 2020

Bureau Europa presenteert: Jo Coenen

40 jaar werken in Europa

Bureau Europa, platform voor architectuur en design in Maastricht pakt deze zomer flink uit met het 40-jarige oeuvre van bouwmeester Jo Coenen. De virtuoos is uitgenodigd om zijn inzichten van 40 jaar Europees werken te tonen. Coenen neemt de bezoeker mee aan de hand van zijn praktijk in de wereld van de architectuur en legt een persoonlijk kijkglas op de praktijk van het ontwerpen, het ontwikkelen van visies voor steden en gebieden en het lesgeven aan nieuwe generaties. De tentoonstelling Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa is te zien van zaterdag 4 juli tot en met zondag 4 oktober 2020 bij Bureau Europa, in Maastricht. 

Deze expositie is uniek doordat het verhaal van een zeer rijk oeuvre zelf door de architect in een expositie wordt verteld. Daarbij toont het werk van Jo Coenen waarom architectuur de Moeder der Kunsten wordt genoemd. Meer dan bouwen zijn het visies op de samenleving, kennis van het verleden en de toekomst en liefde voor het vak dat op nieuwe generaties wordt doorgegeven.

Een expositie in vier lessen

Een intieme tijdslijn geeft een ruime en openhartige inkijk in het werk en leven van de meester: 40 jaar flitst voorbij in een indrukwekkende datatunnel. Na het Mensenleven, komt de bezoeker in de Leerzaal, waar de architectuur van Jo Coenen en zijn liefde voor het vak in unieke lessen worden samengevat. Een zeldzame blik op de inzichten van de bouwmeester, geschikt voor leek én vakbroeder. De Oeuvrezaal neemt de bezoeker mee op reis door de Europese werken met een scala aan schetsen, ontwerptekeningen, maquettes, notities, interviews, filmbeelden en meer: de architectuur van de toekomst komt hier tot leven. 

Jo Coenen

Het iconische werk van Jo Coenen strekt zich uit van de realisatie van wijken als Céramique in Maastricht en in Utrecht het Leidsche Rijn Centrum, tot prominente openbare gebouwen als de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Vesteda Toren in Eindhoven en het gebouw van het Nederlands Architectuurinstituut (nu Het Nieuwe Instituut) in Rotterdam. Het omhelst zijn vele vernieuwende visies op ruimteontwikkeling, die hij met zijn veelbetekenende Rijksbouwmeesterschap en zijn leerstoelen in Nederland en Europa bewaarheid heeft kunnen maken. De beelden en verhalen die Coenen bij Bureau Europa verzamelt, tonen de complexiteit en rijkdom van het vak.

Academia: een dynamisch zomerprogramma

Parallel aan de tentoonstelling manifesteert Bureau Europa haar continue, vruchtvolle samenwerking met de educatie instellingen van Maastricht. Studenten van Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht krijgen in de zomer van 2020 bij Bureau Europa de gelegenheid om hun projecten, stageopdrachten, afstudeerpresentaties en expo’s te presenteren – van verhalende filmprojecties in onze ramen, provocatieve kunstinstallaties, verfrissende visies op Maastrichtse landschappen en een leuk, engagerend kinderprogramma. Inmiddels is al de filmprojectie Transition (16 juni t/m 3 juli) te zien van Hussein Al Khayat, filmmaker in hart en nieren, die met dit project afstudeert in Communicatie & Multimedia Design (Zuyd Hogeschool). Ook is er al de afstudeerexpo Speelvelden te zien (27 juni t/m 5 juli). Masterstudent Interior Architecture (Zuyd Hogeschool) Joost Corvers plaatst met deze expo de mens zelf als actieve speler op bijzondere wijze in twee Maastrichtse landschappen. 

--------------------------------------------------------------------------

 NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor alle persgerelateerde vragen of afspraken kunt u contact opnemen met 

Emmanuel Merkus, 06 15 88 36 44 of communicatie@bureau-europa.nl 

Via dit adres kunnen ook de inhoudelijke vragen over ‘Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa’ worden gesteld via communicatie@bureau-europa.nl 

Voor afbeeldingen in hoge resolutie kunt u contact opnemen met:                   Remco Beckers,  r.beckers@bureau-europa.nl

Nieuwe directeur/bestuurder van Bureau Europa

Floor van Spaendonck zal met ingang van 1 oktober 2019 de functie van directeur/bestuurder van Bureau Europa vervullen. Hiermee volgt zij Saskia van Stein op die, sinds 2014, de leiding had van het Bureau en in mei haar vertrek aankondigde om een vloeiende overgang naar de volgende cultuurplanperiode mogelijk te maken. Bureau Europa is Saskia van Stein grote dank verschuldigd voor haar werkzaamheden en inzet.

Floor van Spaendonck is geen onbekende in de wereld van architectuur, design en cultuur. Eerder was zij betrokken bij Het Nieuwe Instituut (Het nationale instituut voor Architectuur, Design en Digitale cultuur, de opvolger van het NAi in Rotterdam) en tot voor kort directeur bij Cinekid Festival.

In haar brede cultuurpraktijk heeft Floor van Spaendonck een uitgebreide en diverse ervaring opgebouwd waarbij het werkveld zich uitstrekte van architectuur-biënnales, ruimtelijke ordening-vraagstukken, innovatietrajecten, debatten, onderzoek, cultuurbeleid en internationale samenwerking.

Daarnaast vervulde en vervult Floor van Spaendonck verschillende maatschappelijke/ culturele nevenfuncties, waaronder bestuurs- en toezichthoudende functies en is zij als adviseur en ontwikkelaar betrokken bij diverse cultuurprojecten.

Bureau Europa staat, als presentatie-, debat- en kennis-instelling voor Architectuur en de brede ontwerppraktijk, voor een volgende fase in zijn ontwikkeling. Begonnen vanuit een krachtige architectuuropdracht in Maastricht en de (eu)regio heeft Bureau Europa zich een plaats weten te veroveren in de lokale, nationale en euregionale agenda op het gebied van architectuur, de ruimtelijke, ontworpen omgeving en design.

De uitdaging is om hierop voort te bouwen en de positie ten aanzien van de ontwerppraktijk en de toekomstscenario’s voor Maastricht en de euregio te versterken en ook een duidelijke publieksbinding mogelijk te maken.

Hierbij zullen stevige ambities voor de komende jaren worden geformuleerd, in het kader van de nieuwe cultuurplanperiode. Door het intensiveren van de samenwerking met het huidige netwerk, het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners en programma’s kan een verdere impuls aan de agenda en de vernieuwing worden gegeven.

Deze nieuwe fase vraagt ook om keuzes en visie op het gebied van programmering. Hiertoe zal de nieuwe directeur/bestuurder plannen maken.

Met gemeente, provincie en rijk zal worden overlegd over deze plannen en over een financiering die Bureau Europa kan ondersteunen in haar ambities.

De Raad van Toezicht van Bureau Europa heeft er alle vertrouwen in dat Floor van Spaendonck als nieuwe directeur/bestuurder zich met haar kennis, ervaring en netwerk goed zal kunnen inzetten voor Bureau Europa, te beginnen met de nieuwe cultuurplanperiode.

Bureau Europa, platform voor architectuur en design, werd in 2006 opgericht als NAi Maastricht, een dependance van het voormalige Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Sinds 2013 opereert de organisatie onafhankelijk als Bureau Europa, platform voor architectuur en design.

Als kennisinstelling, presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau Europa voor een algemeen cultureel geïnteresseerd publiek tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw, de ontworpen omgeving en vormgeving. Vanuit een maatschappelijk perspectief wil Bureau Europa kennisproductie en talentontwikkeling bevorderen binnen het culturele domein. Deze doelstellingen krijgen vorm in culturele projecten binnen het instituut en in de openbare ruimte. Bureau Europa richt zich primair op de gedeelde sociale agenda van Europa en de Euregio Maas-Rijn.

Maastricht, juli 2019.