New Economy, Old Borders

5 juni 2015

ISCOCARP, de International Society of City and Regional Planners organiseert haar jaarlijkse congres in oktober 2015 in Nederland, België en Duitsland. Op 19 en 20 oktober 2015 vindt er een decentraal gedeelte van dit congres in Maastricht plaats. Bureau Europa organiseert dit, in samenwerking met een aantal creatieve ondernemers, in opdracht van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg onder de naam 'New Economy, Old Borders', met als doel het bevorderen van Euregionale kennisdeling en grensoverschrijdende samenwerkingen.

Hoewel de Euregio een politieke uitvinding is, heeft het geen politiek lichaam en heeft het noch een hoofdstad, noch een centrum. De Euregio is een ambitie om de Europese Unie nog beter te laten functioneren. Kennisassen en culturele samenwerkingen mogen niet worden beknot door nationale grenzen. Het is dan ook niet langer de vraag 'waarom', maar 'hoe' we de Euregio gaan verbinden.

Ter voorbereiding op het congres willen we in enkele workshops samen met u als partners in Vlaanderen, Wallonië en Duitsland de (on)mogelijkheden van een transnationale stedelijke eenheid bespreken. In elke workshop zal een regio centraal staan en worden gevraagd om vanuit haar eigen contect een visie te formuleren op het thema grensoverschrijdende agglomeratievorming op basis van een ruimtelijk-economische invalshoek. De resultaten worden gebundeld en gedeeld met internationale deskundigen die hierop reflecteren tijdens het ISCOCARP-congres in oktober.

De eerste workshop vindt plaats in Maastricht. Tijdens deze workshop geeft stedenbouwkundige Simon Dona een toelichting op de studie 'Grensoverschrijdend Perspectief Zuid-Limburg'. Na deze uiteenzetting volgen reflecties op deze studie vanuit Duits, Vlaams en Waals perspectief. De workshops in België en Duitsland krijgen een vergelijkbare opzet. De ambitie voor de workshops is het samenstellen van een bouwdoos, opgebouw uit Euregionale casussen, die de basis vormt voor de agenda van het congres.

De workshop biedt ook een uitgelezen kans om het netwerk rondom het thema grensoverschrijdend verbinden van kennisknooppunten en steden met gezamelijkee energie te verstevigen. Daarom aan u de oproep om interessante contacten uit uw eigen netwerk te attenderen op deze uitnodiging.

Voertaal
Tijdens de workshops zal Engels worden gesproken.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de workshops? Neem dan contact op met Martijn van Bussel, via m.vanbussel@bureau-europa.nl of telefoonnummer: 0031 6 146 596 37.

Samenwerkende partners
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg
Bureau Europa in samenwerking met een aantal creatieve ondernemers.

New Economy, Old Borders

Video