Privacy Statement

Bureau Europa Privacy statement en bezoekers regelement.

Bureau Europa, gevestigd aan Boschstraat 9 6211AS Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bureau-europa.nl

Boschstraat 9 6211AS Maastricht, tel 001433503020

Floor van Spaendonck is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Europa Hij/zij is te bereiken via f.vanspaendonck @ bureau-europa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Europa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureau-europa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau Europa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bureau Europa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Europa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Europa) tussen zit. Bureau Europa gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Europa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief: Bewaartermijn > 2 jaar
 • Categorie persoonsgegevens leveranciers: Bewaartermijn > 2 jaar
 • Categorie persoonsgegevens reserveringen bezoek: Bewaartermijn > 1 maand
 • Categorie persoonsgegevens contractanten: Bewaartermijn > 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Europa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureau Europa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Europa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureau-europa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bureau Europa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Europa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bureau-europa.nl

Toegangsbewijzen

Als u Bureau Europa wilt bezoeken, dient er een reservering te worden gemaakt in verband met de Covid- maatregelen. De privacy rondom de reservering zal worden geborgd – namen worden niet langer dan een week na de kaartverkoop in het systeem opgeslagen. Entree is gratis voor het entreegebied en voor exposities is er een entreebewijs nodig. Het toegangsbewijs geeft toegang tot het programma dat vermeld staat op de website en de geldigheid vervalt na bezoek. Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander ticket of anderszins inwisselbaar. Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Film en foto’s

In het gebouw kan er gefotografeerd en gefilmd worden voor promotionele doeleinden. Bij bezoek aan Bureau Europa erkent de bezoeker dat Bureau Europa verantwoordelijk kan worden gehouden voor openbaar gemaakt materiaal en dat Bureau Europa niet het materiaal controleert dat door andere bezoekers wordt geopenbaard. Indien er bezwaar is tegen publiek gemaakt foto- en filmmateriaal door Bureau Europa dan kan er in principe altijd gevraagd worden de foto te verwijderen met een beroep op de privacy van de bezoeker. Bij bepaalde exposities en presentatie zijn foto- en video opnames niet toe gestaan. Dit wordt dan bij de locatie kenbaar gemaakt.

Verdere Algemene regelgeving

Bureau Europa volgt de Nederlandse wet en regelgeving: inzake privacy (AVG) betekent dit dat we deze in hoge mate respecteren en dien ten gevolge geen privacy gegevens opslaan tenzij hiervoor toestemming is gegeven.  Aan de bezoeker vragen wij om de privacy van de medebezoekers te respecteren. Denk daarnaast tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van de locatie. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’s, selfiesticks etc. is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Je betreedt het gebouw op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid Bureau Europa is uitgesloten met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de organisatie. Heb je schade? Dan moet je deze bij de receptie tonen vóór het verlaten van het gebouw en bovendien een rapportage op laten stellen. Bureau Europa is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het gebouw.

Begeleiding kinderen tot 16 jaar

Kinderen onder de 16 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene bezoeken of op het terrein aanwezig zijn.

Eten en drinken

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen in het gebouw.

Roken

Bureau Europa is rookvrij, in alle ruimtes geldt een rookverbod, dit geldt ook voor de e-sigaret.

Commerciële activiteiten

Het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is in het gebouw niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tot slot

Overtreding van dit reglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering uit het gebouw  of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. De directie beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit reglement staan vermeld.