2de lezing Stad en Spoor: Nieuwe regionale connectiviteit: van hyperlokaal naar interregionaal.

7 februari 2018

Stedenbouw, verkeerskunde en regionale connectiviteit ontmoeten elkaar rondom het station. Het station is niet alleen een knooppunt in de stad, maar ook op regionaal, zelfs Euregionaal vlak op het snijvlak van economische, culturele en ecologische belangen waar de stad Maastricht zich in de 21e eeuw voor inzet.

Hoe verhouden stedenbouw en verkeerskunde zich tot elkaar? Hoe kan de gemeente Maastricht rekening houden met de omliggende gemeentes, met de regio Zuid-Limburg, met steden als Luik en Aken? Hoe sterk is het Zuid-Limburgse mobiliteitsnetwerk, hoe verankerd ligt Maastricht als knooppunt? Hoe gaat mobiliteit veranderen in de toekomst en hoe kun je daar al op in spelen?

Wouter Veldhuis en Thomas Straatemeier geven een dubbellezing, waarna zij de dialoog aangaan met het publiek en antwoord geven op deze en meer vragen.

Wouter Veldhuis
Stedenbouwkundige en architect Wouter Veldhuis - directeur van stedenbouwkundig bureau MUST heeft ruime ervaring met complexe, ruimtelijke projecten van bouwblok tot regio. MUST onderzoekt internationale connecties en regionaliteit en de economische belangen die daaraan gemoeid gaan. Kennis daarvan komt van pas bij het ontwerpen van een meer vitale leefomgeving, inspelend op veranderende mobiliteit, op zowel regionale als lokale schaal. Regionale strategieën zijn bovendien van essentieel belang in het bij elkaar brengen van stad en landschap. MUST werkt daarom veel samen met provincies en (stads)regio’s, continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden, netwerkstrategieën en duurzame stedelijke en landschappelijke patronen.

Thomas Straatemeier
Thomas Straatemeier - stedenbouwkundige en verkeersdeskundige bij Goudappel Coffeng, verbindt de ruimtelijke ontwikkeling van aantrekkelijke en duurzame steden vanuit zijn eigen discipline aan verkeerskunde. In opdracht van Zuid-Limburgse gemeentes heeft hij al grondige analyses gedaan naar de sterktes en zwaktes van het mobiliteitsnetwerk in Zuid-Limburg en de Euregio en is derhalve goed ingevoerd in de lokale problematiek. Goudappel Coffeng doet onderzoek naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische vitaliteit in Nederland en daarbuiten. De expertise in mobiliteit verbindt het aan de maatschappelijke context en de tijdsgeest, resulterend in strategiebepalingen, ontwerpen en uitvoeringen, tot evaluaties en informatiesystemen.

Planstudie Stad en Spoor
Bureau Europa levert een bijdrage aan de planstudie Stad en Spoor, een project dat voortvloeit uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030 van het project A2 Maastricht. Met Stad en Spoor neemt de gemeente Maastricht, in samenwerking met de Provincie Limburg, ProRail, NS, Maastricht Bereikbaar en Projectbureau A2, het stationsgebied onder de loep: vanuit verschillende invalshoeken wordt de stationsomgeving verkend, in relatie tot stad, regio en Euregio. Met een focus op mobiliteit, gezondheid en het stations als ontmoetingsplek, mondt de planstudie Stad en Spoor uit in een ambitiedocument aan de Rijksoverheid met aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in en rondom het stationsgebied in Maastricht.

Datum: 7 februari, 20:00 uur – 22:00 uur
Taal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: Hotel De L’Empereur, Stationsstraat 2 Maastricht

Illustratie: Roel Meertens

foto's: Moniek Wegdam